مراسم نوروزی

زرتشتیان بر این باورند که فروهر های پاک نیاکانشان از 10 روز پیش از نوروز برای سرکشی و دیدار خانواده ی خود از آسمان به زمین فرو می آیند و ده شبانه روز در خانه و کاشانه ی خود به سر می برند از این رو در پایان آخرین شبی که فروهر ها به جایگاه مینوی خود باز میگردند ، بر بلندی بامها آتش می افروزند تا بدین گونه شادمانی خود را از آمدن آنان نشان دهند و نیز آرزوی خود را برای بازگشت آنان در سال آینده ابراز کنند.

پسین روز پیش از سال نو ، شاخه هایی از هیزم را که از پیش آماده کرده اند، به پشت بام میبرند. در سپیده دم نوروز، بانوی خانه، مقداری آتش را به بام خانه میبرد، همه ی اهل خانه نیز به دنبال او به پشت بام میروند ، همه با هم رو به افق خاور، بخشی از سرود های اوستایی را که در نیایش و ستایش پرودگار است را میسرایند و با این کار به بدرقه ی فروهر ها می روند. با آغاز سپیده دم، موبد مسئول آتشکده ی محل، به به صدا در آوردن زنگ آتشکده و روشن کردن هیزم بر بالای بام آغاز بازگشت فروهر ها از زمین و نیز آغاز نخستین روز سال نو را گزارش میدهد ، در این هنگام همه ی خانواده ها هیزم ها را بر بالای بام خانه های خود روشن میکنند به این ترتیب نوروز با شادی و نور و نیایش آغاز میشود. بانوی خانه باقی مانده ی آتش را از خاکستر جدا میکند ودر آتشدان میگذارد و روی آنرا کندر ، اسفند و چوب سندل میریزد تا نخستین روز از سال نو را خوش بو و عطر آگین سازد.پس از آن آتش دان را به همین صورتاز بام خانه پایین می آوردو پس از آن که یک دور در همه جای خانه چرخانید، به آتشکده ی محل زندگی خود می بردو آتش درون آرا در جای ویژه ای که در کنار آتشگاه است قرار میدهد تا با آن که نماد نور و گرمی موجود در محل زندگی است پیوند دهد.

در سال نو برای همتون آرزوی بهترین هارو دارم و امیدوارم با وجود تمام پستی ها و بلندی های زندگی به بهترین ها دست یابید!!!قلب

/ 5 نظر / 5 بازدید
معمار

سلام سال نو مبارک ************* بــاز مـــی آیــــد بــــهـــار دلـنشین / بــاز بــلـبــل مــی شــود با گل قرین بــاز صـــحــرا پـر شقایق می شود / بــاز روشــن قــلب عـاشق می شود فــصــل ســـرد از هــیــبت باد بـهار / مــی کــنـــد از پــیـش روی او فـرار ســفــره هــا بــا هـفت سین آراسته / بــا گـــل مـــهـــر و صــفـــا پیراسته بــر ســر سفره جـوان و خُرد و پیر / ســبزه و آئــیــنـه و مــاهـی و سـیر سـیـب و سـنـبـل در کـنـار یــاسـمـن / عطربــیــد مـِشک چــون مُشک خُتَن سرکه و سنجد، سماق و شمع و گل / عـــیـــد آمــد بـــا دف و ســاز و دُهُل ســال نــوتـحـویل و سال کهنه رفـت / هــم دل مــا تـازه شد هم شال و رخت یــا مــُقــلّب،قــلب مـــارا شـــاد کــن / یـــا مـــُدبّـــر خـــانــــه را آبـــاد کـــن یـــا مـــُحـــول ،اَحســــنُ الــّحالم نما / از بـــدیـــهــــا فـــارغُ الـــبـــالــم نـما ایـــن دل «جـــاویــد» را پـاک از ریـا / کُــن خــــدا ،ای قـــادر بـــی مــنـتــها

نرگس

عیدتون مبارک[هورا]بدو بیا که آپم نظر یادت نره ها

عاطی

سلام به دوست خوبم عیدت پیشاپیش مبارک[گل] من آپم و منتظر حضور قشنگت

عاطی

سلام به دوست خوبم عیدت پیشاپیش مبارک[گل] من آپم و منتظر حضور قشنگت

محمدرضاقاسمی

سلام. بر سر سفره احساس اگر جایی هست سخن ساده تبریک مرا جای دهید....