یه روز دیگه............

امروز از خواب بیدار شدم. جو سنگینی تو خونه حکم فرما بود....

رفتم پیش مامانم. داشت تند تند و با اعصاب خوردی ظرف میشست. گفتم سلاااااام!!!! با بغض و خیلی بی حال جوابم رو داد. فهمیدم جریان چیه...

بابام مثل مجسمه رو مبل لم داده بود.

اعصابم از جو داغون خونه خورد شد و رفتم تو اتاقم. دیدم دوباره شروع کردن به بحث کردن. وقتی صدا تموم شد از اتاق زدم بیرون و شروع کردم با دستای لرزون و یه شکم گشنه به سنتور زدن. محو سنتور زدنم بودم که صدایی رو که از آشپز خونه اومد رو نشنیدم. قطعه ی  خون جوانان وطن تموم شدو میخواستم قطعه بعدی رو شروع کنم که دیدم بابام از جاش بلند شدو رفت سمت آشپز خونه! تعجب کردم! فهمیدم اتفاقی افتاده! مامان تو آشپز خونه نبود! ینی بود و لی کف آشپز خونه. رفتم تو دیدم پخش زمین شده....

سرش گیج رفته بود و خورده بود زمین. وایسادم و به نگاه پر از تنفر بابام نگاه کردم. فهمید که من کاری نمیکنم پس هی به مامانم میگفت چی شد؟ چی شد؟ منم تودلم گفتم لال شو و به جاش یه چیز بده کوفت کنه....

نوشابه رو پیدا کرد و ریخت تو لیوان. داد به مامانم. مامانم محکم دستش رو رد کرد.

کاملا تنفر بینشون رو درک کردم. به خاطر همین رفتم تو اتاقم.

دوست داشتم داد بزنم و کمک بخوام. ولی هیچ کس نبود...... به کی بگم/؟؟؟ محو فکر کردن به تنهاییم شدم...

معنی تنهایی این نیست که هیچ دوستی نداشته باشی!!! معنیش اینه که یک عالمه دوست داشته باشی و نتونی بهشون چیزی بگی و ازشون کمک بخوای....

گوسفندم رو بغلم زدم و سعی کردم گریه نکنم. و نکردم.

دیگه این صحنه ها برام عادی شده.....خیلی عادی... شده جزو زندگیم....

مامانم اومد و گفت بیا صبحونه.... رفتم. بابام همچنان عین مجسمه نشسته بود اما این بار یه قسمت بدنش تکون میخورد. کلیپس برداشته بود و دائما عین چنگک میزد به دستش. تق تق تق تق تق تق....

صبرم تموم شد از آشپز خونه رفتم بیرون گفتم اون چیه؟؟؟؟ بهم نشون نداد و رفتم تو دستش رو نگاه کردم و دیدم کلیپسه. گفتم خدا شفا بده!!!!! به کلیپس متصل شو بلکه بهت کمکی کنه!!!

بهش لبخند زدمو برگشتم آشپز خونه.

دوتا چایی رو سفره بود.

مامانم گفت بابات حلیم خریده بخور. گفتم نه. کره پنیر داریم؟ اصرار داشت حلیم بخورم.

کره پنیر رو برداشتم و گذاشتم رو سفره! این بار مامانم نگفت به بابات بگو بیا! اخه همیشه وقتی میخوایم چیزی بخوریم خانوم به خودشون زحمت نمیدن صداشون کنن و من باید این مسئولیت بزرگ رو قبول کنم....

نشستیم و من شروع کردم. احساس بدی داشتم که بابام هی به ما نگاه میکرد و من هم انگار نه انگار که فهمیدم!...

مامانم بی میل تر از همیش گفت: به بابات بگو بیاد.

منم لال شده بودم. نمیدونستم تواون سکوت چه جوری حرف بزنم...

با سر بهش اشاره کردم که بیاد ، با سر بهم گفت نه. دوباره با یه لبخند با سر بهش گفتم بلند شو بیا لوس!!!!

نمیدونم منظورش از اون حرکت چی بود ولی من "نه " برداشت کردم و روم رو برگردوندم چون میدونستم گرسنست و نمیتونه نیاد....

بلخره بعد از چند ثانیه اومد. من افتادم پیش مامانم واون جلوی مامانم. دوباره جو وحشتناکی با نگاه های بابام حاکم شد.

منم عین خنگا سرم رو پایین گرفته بودم که مثلا احساس نکردم داره هی به دستای من نگاه میکنه...

دستام میلرزید....

بابام گفت عسل بخور گفتم نه

مامانم گفت

گفتم نه

بابام بلند شد عسل رو برام آورد! تعجب کردم! از اون این کارا بعید بود! کار خودش رو هم به من میگفت انجام بدم چه برسه به اینکه بلند شه واسه من عسل بیااااره!!!

گذاشتمش کنارو با سر پایین گفتم نمیخورم.

مامانم یه لقمه خورد و چاییش رو برداشتو رفت تو حال نشست ، من هم نمیتونستم با بابام صبحونه بخورم و با اینکه گشنه بودم یه لقمه دیگه زدم و به زور چاییم رو خوردم و سفره رو جمع کردم و رفتم تو اتاق.

لپ تاپم رو از رو میز بر داشتم و خواستم ببرمش تو اتاق که مامانم گفت خوب بزار همین جا باشه. بیا کارت رو انجام بده. گفتم نه میبرم تو اتاق.

گفت وسایلت رو جمع کن بریم خونه می می جون(مامان بزرگم :D) زود تر بریم بهتره اگر دسته ها راه بیفته نمیتونیم بریم. وسایل فردات رو هم بردار که شب اونجا بمونیم.

تو دلم گفتم شب اونجا بمونم که شمادوتا هر غلطی دلتون خواست انجام بدین!!!!

در هر صورت خیلی بهتراز این جو مزخرف تو خونه بود...!!!!

گفتم باشه و اومدم تو اتاق و شروع کردم به نوشتن تا آروم شم...

انتظار داشتم مائده آن باشه تا یکم خالی شم! ولی نبود و من بیشتر احساس تنهایی کردم....

و تازه آن شد!!!!!!!!!

مثل اینکه مامان بابای من نمیخوان آدم شن !!!

چند وقت پیش داشتم فکر میکردم انقدر تنها شدم اگر یه روز به فکر فرار بیفتم نمیدونم کجا باید برم!!!!!!

و این ینی تنهایی.....!!!! 

/ 3 نظر / 4 بازدید
سارا

زندگی باید کرد.....

استاد ناشناس

سلام_كاش يادداشت هاتو خصوصي نكني_بشه بخونيمش_قبلاها خصوصي نبود_ميشد بخوني_موفق باشي_ضمنا ايميلم منقضي شده

نرگس

روژین جون "استاد ناشناس" رمزت رو داره اگه نداشت نمی تونست کامنت بذاره داره خالی می بنده! چون برای کامنت دادن رمز لازمه