سلام!!!

امروز خیلی خوب بود!!!

صب با یک عالمه استرس از خواب بیدار شدم! اولین امتحانی بود که به خاطرش استرس داشتم! رفتم سر جلسه و نشستم. خیلی استرس داشتم!

برگه هارو پخش کردن. اولین درس دینی بود. خیلی آسون بود، استرسم تموم شد! گفتم برم جلو تر شاید ریاضی سخت تر شه رفتم و رفتم و رفتم به خیال اینکه سخت تر شه!! نشد که نشد! از شدت آسونی سر امتحان خندم گرفته بود.! باورم نمیشد انقدر ساده باشه آخه روز پیشش استاد شیمیمون (کیمیاگر (تو لینکامه)) سوالای سال های پیشو بهمون نشون داده بود ما هم از قبول شدن نا امید شده بودیم!! ولی با کمال نا باوری ریاضی رو ١٠٠ در صد زدم!!!هورا