شاعر و فرشته ای با هم دوست شدند. فرشته پری به شاعر داد و شاعر هم شعری به فرشته. شاعر پر فرشته را لاس دفتر شعرش گذاشت و شعر هایش بوی آسمان گرفت و فرشته شعر شاعر را زمزمه کرد و دهانش مزه عشق گرفت. خدا گفت: دیگر تمام شد! دیگر زندگی برای هر دو تان دشوار میشود. زیرا شاعری که بوی آسمان را بشنود ، زمین برایش کوچک است و فرشته ای که مزه عشق را بچشد،‌آسمان را دیگر نمیخواهد!