هووووووووووررررررررررررررررااااااااااااااااا

فردا تعطیله!!! امروز به خاطرش تو سرویس ( سروسمون ونه (١١ نفریم)) جشن گرفتیم!!

راننده سرویسه گفت واسه ١ روز تعطیلی بیشتر چه جوری زده به سرتون!!!

البته بعدا عذا داری هم داره چون ۴ شنبه ها ٢ زنگ ریاضی داریم!! اون وقت باید به جای هنر و کامپیوتر و پرورشی ( زنگ های خیراتی) ریاضی بیاریم!! البته زیاد هم بد نمیشه چون معلم ریاضیمون خیلی باحاله( گفته بودم)!!!!!

یه بار کلاسمون یه خرابکاری تقریبا بزرگ کرد، بهمون گفتن که دیگه پرورشی و کامپیوتر نداریم به جاش ریاضی میذارن!! انتظار هم داشتن که ما ناراحت شیم و بگیم ببخشید اما ما خوشحال شدیم!!! باید بودین و قیافه معلمرو میدیدین!!! خیلی عصبانی شده بود!!