باز کن

بازشان کن

همانقدر که گرما حس میکنی

همانقدر که آرزو میکنی تمام نشود

همانقدر که آرام آرام دعا میخانی

همانقدر که باور نداری واقعیتش را

بازشان کن

گهگاهی گوشه نگاهی بینداز

ببین تصویر ها حرکت میکنند

ببین لب هاشان به هم میخورد

بدون صدا

بدون صدایی که تو بشنوی

فیلم زندگی  روی پرده ی دنیا فتاده

جریانش را حس میکنی؟

خاموش روشن هایش را

پایانش موزیکال است

از آن ها که قلبت را نوازش میدهد

پایانش کار خود را میکند

اشک های تو برنده ی قلب بلورین من میشود

_ماعده_