یک سال دیگر هم گذشــت! یک سال دیگر به قدمت دوستیمان افزوده شد! و چه زیــباست در کنار یک دوست بیـــ نظیــر بودن... .

دوسال پیــش بود! دوسالیــ که نمیتونم بگم چـــــه زود گذشت! آنقدر اتفاق در این دوسال افتاد که تا قــبل از چند روز پیشــ فکر میکردم که امسال سومین سال متــولد شدن این سنــد دوستیست!

و چه قــدر در این سالــی که گذشتــ رابطه مان تغییر کرد، بزرگتر شدیم و دوستـــیمان قــوی تــر.... .

گفتــم سنــد دوستــی... . درسـته این وبــلاگ برایــ من سنــدی از دوستــیمان است! دوستــی ای که این وبلاگ آنرا قــوی تر کــرد... . یادگــاری از از بهترین و عزیز تــرین دوستم... . و امــروز تولد اینــ ســند استــ... . سندی برای ابدیــــت.... .

پســ نمیگم تولد وبــ مبــارک، میگم تولــد دوســتیمان مــبارکلبخند

.** روژیــ ــ ــن.**