اینترنت ملی نشده؟!؟!!؟!؟!؟

یه هفتست میخوام برم میلم نمیشه! میخوام آن شم نمیشه!

جریان چیه؟! واسه شما هم همینجوریه؟