بچه ها دعا کنین...

برای سلامتی دوست من و مائده دعا کنین...