خدایا حکمت چیه؟؟؟

بعضی در آرامش و بعضی در سختی محض...

صورتم خیس خیسه. از گریه..

بچه ها دعا کنین نه برای من برای عطیه! التماستون میکنم دعا کنین....

عطیه حقش این نیست!!!