آدما زیادن تو زندگی میان و میرن همه از جاده ذهنت عبور میکنن و میرن و میان اما معدود کسایی هستن که از قلبت عبور میکنن و معدود کسایی که میمونن تو قلبت

من اسمشوو میزارم آدمای خاص

اما چه قدر کلمه ها کم اند که به این آدمهای خاص احساساتمونو ابراز کنیم

پ.ن: آهای بچه ها چه قدر شما ها فکر بد میکنین میکنین این پستم برای یکی از دوستامه که برام خیلی خاص ه خیلی ...