گاهی سکوت میکنیم همه سکوت میکنیم اما بعضی از سکوت ها چه قدر بلندند گوشهایم را میگیرم تا نشنوم سکوت را سکوتی که آرامش نمیدهد سکوتی که از هر صدایی بلند تر است

زندگی این است گاهی پر از هیجان هر روز لبخند میزنیم و به انتظار اتفاقات جالب

گاهی سکوت است سکوتی که آرامش میبخشد آرام میکند و بودنش نیاز است

اما گاه گاهی سکوت انقدر بلند میشود که بغض گلویم را میبندد

چند روزی است این سکوت بلند رهایم نمیکند دستهایم را روی گوشهایم میگذارم و فریاد میزنم اشک میریزم التماس میکنم برود من دلم برای روز های خوشم تنگ شده...