میدونی روزی که بدنیا اومدی ماه چه شکلی بوده؟
 
 
تاریخ تولدتو به میلادی وارد کن
 
 
http://www.paulsadowski.org/moonphases/default.asp