یادته...

غصه اون عروسکه  که پاش جا نمیخورد

غصه بزرگ ه ؛ مامانت اون پشمالو  رو نمیخرید و  تو  انقدر پاهاتو میکوبوندی زمین و گریه میکردی تا همه نگاهت کنن!!!

حالا وقتی یادمون میفته همه پوزخند میزنیم و بعضیام یه جملاتی از این دست نثار خودشون میکنن!!: دختره خر حالیت نبود زندگی چیه آخه چرا اشکاتو حروم اون اسباب بازیات میکردی؟!!!!!

حالا فکر میکنیم چه زندگی ای داریما

سخت ه سخت ه سخت

''خسته شدیم''

اینو چند بار تو روز نگیم چند بار تو هفته گفتیم!

فقط خواستم بگم آهای از این سخت ترشم هست انقدر سخت که خودتونو به خاطر این غصه های مزخرف سرزنش میکنی

پس بچه ها

بسه دیگه........