کاش برای بیان,  کلمات از قلبمان جاری می شد

کاش لبخند ها از سر محبت بود

کاش با تمام وجود همدیگر را در آغوش میکشیدیم

کاش زمانی بگوییم دلتنگیم که ذرات وجودمان بودن یکدیگر  را التماس کند

و به قول بزرگی: کاش برای گفتن دوستت دارم نیاز به قسم خوردن نبود

و بالاخره ای کاش حرف ها از سر زبان نبود......................

به راستی اگر زبان نداشتیم حرفهایمان خالصانه تر بود!!

 آن هم با قلبــــ♥♥♥ـــــــــمان...