سوال

این روز ها سخت سردرگمم سردرگمی هایی که توصیف ناپذیرند! سردرگمی... حتی سردرگم در  احساساتم که گاه و بی گاه  مثل موج خروشان هجوم می آورند و گاهی کوچکترین اثری از آنها نیست.... نباید سردرگم باشم؟

سوال کردن ....!این راه خوبی است...حداقل بزرگتر هایت شاید پاسخی در برابر احساسات بی موقع و هجومی من داشته باشند

اما پاسخ جز این نیست: تو نوجوانی و این طبیعی است

و من خسته از این صحبت های کلیشه ای...

میخواهم بیابم چرا گاهی احساساتی قوی در من ایجاد میشود و لحظه ای بعد از این امر مستثنی هستم...

شما چه طور سردرگمید؟برای من پاسخی دارید.....؟