دلتنگ تو ام! خودم را از  خودم جدا کرده ام! اشک می ریزم و به خدا نگاه میکنم!

غریبه ام برای خودم و درونم ! دلم گرفته از خودم و کارهایم !

راه دوری را آمده بودم برای بازگشت به خانه دلت !

خودم را به هر سنگ و سخره ای میزنم که تو برگردی !

پ ن:بچه ها یه مشکلی برام پیش اومده  برام دعا کنین دلم برای اینکه یکیو ببینه دیگه دل نیستناراحت

البته برداشت بد نکنینانیشخند