ای کاش کنارم بودی ...

ای کاش کنارم بودی و پلک های مرطوبمو باور میکردی

ای کاش کنارم بودی و میدونستی وقتی برات می نویسم آروم تر میشم

 ای کاش همیشه کنارم بودی و منو امیدوار تر میکردی که بازم برایت بنویسم و کاشکی بگم

ای کاش کنارم بودی و میدونستی چه جوری نیاز دارم کنارم باشی

پ.ن: امروز دلم خیلی گرفته بی وفا زیاد  شده

شما چی فکر میکنین؟