یه خاطره با حال دیگه!! این یکی کوتاهه!!

یه خانومه که همراه مریض بود اومده بودو گفت که پسرم نمیتونه عمل کنه چون دکترا گفتن پولک داره!!خنده

مامانم بعد از بحثی طولانی فهمید که منظورش از پولک چیه!!! و با همه هم کاراش زدن زیر خنده!!!

حالا میخوام شما حدس بزنین که منظورش از پولک چی بود!!!